خدمات فنی ومهندسی در زمینه معدن

مشاوره درزمینه ثبت معدن،سنگ شناسی،خدمات جی پی اس،ارايه مقالات مهندسی معدن